Valphänvisning

Svenska Schapendoesklubben beslutade på årsmötet 2008 att inte längre ha en en­skild person utsedd till valphänvisare. Önskar du veta mer om rasen är du välkommen att ta kontakt med valfri medlem av styrelsen. De svarar på allmänna frågor men har inte till uppdrag att lämna uppgifter om uppfödare el hänvisade kullar. Födda och planerade kullar redovisas på hemsidan och intresserade har då möjlighet att själva ta kontakt med uppfödare.

 

På årsmötet 2013 beslutades det att då Skk hänvisar alla valpkullar som följer grundreglernaskall Schapendoesklubben göra detsamma.  Nedan redovisas de rekommendationer som klubben har. I de fall valpkullen inte uppfyller rekommendationerna visas det genom en asteriks ( * ) med förklarande text . t e x ögonlyst efter parningstillfälle.

Schapendoesklubbens rekommentation för valphänvisning

Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Schapendoesklubben.

Schapendoesklubbens rekommendationer

 • Minst det ena av föräldradjuren ska vara DNA-testad och konstaterad fri från g-PRA  (++ el aa) vid parningen.
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parningsdatum och konstaterat fria från ärftliga förändringar.
 • Röntgade djur ska inte ha påvisade fel på Hd/ ed röntgen (Ed ua/Hd A-B)
 • Hanen och tiken ska vara minst 24 månader vid parningstillfället.
 • Ingendera av hundarna skall ha lämnat 4 kullar tidigare i Sverige.
 • Föräldradjuren ska ha minst 2 st Exc av 2 olika domare.
 • Utdrag ur Grundregler Svenska Kennelklubben ( fullständiga finns på Skk.se/avel)
 • Tik som fyllt 7 år ska hälsotestas före parning och utan risk för sin hälsa kunna ha en valpkull.
 • Parning mellan mor/son el Far/dotter el mellan helsyskon är EJ tillåtet.
 • Skk rekommenderar INTE parning mellan 2 individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25%

Varför har vi rekommendationer gällande hänvisning.

Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda schapendoes. Detta finns uttryckt i den
Rasspecifika Avelsstrategi (RAS) som arbetats fram för schapendoes. Vår ras utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. I RAS redovisas därför riktlinjer som stöd för avelsarbetet med schapendoes, med följande prioriteringar:

 • Bidra till en ökad genetisk variation
 • Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden.
 • En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
 • Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överens­stämmelse med rasens standard.
 • Bibehålla rasens goda reproduktions­förmåga (genitalia, parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar).


Dessa riktlinjer ligger till grund för de rekmmentationer som ställs för valphänvisning genom klubben. Om något tillkommer i RAS under verksam­hets­året kommer valphänvisnings­reglerna att korrigeras därefter,

ANMÄLAN AV VALPKULL 

Anmälan skickas genom webformuläret som finns längre ner på sidan. Bilder på föräldrarna mailas till schapendoesklubben.avel@gmail.com . Bilderna ska vara sparade med hundens "STAMTAVLE NAMN eller regnr, på hunden".
Dit kan du naturligtvis också maila om du har några frågor.

Anmälda kullar står kvar på valphänvisnings­listan i åtta veckor från födelsedatumet, så länge det finns valpar kvar att hänvisa i kullen.
Om förlängning önskas efter åtta veckor så meddelas detta till valphänvisning­en och hänvisningen förlängs med två veckor i taget.
Planerade kullar förs upp på listan tidigast två månader före planerad parning.
Medlem med uppfödarlänk på klubbens hemsida betalar inget för valphänvisning. Övriga medlemmar utan länk får betala 100:- per kull. Betalning sker samtidigt som anmälan om valphänvisning till föreningens plusgiro 19 79 94-7

OBSERVERA!

En valpkull får enbart anmälas till valpförmedling av uppfödaren till kullen.
Uppfödaren av valpkullen är ansvarig för att inlämnade uppgifter är korrekta.
Det åligger uppfödaren att meddela valpförmedlingen när alla valpar är sålda eller om det vid planerad kull inte blir några valpar.

 

Anmälningsformulär Valphänvisning.