Stadgar

Svenska Schapendoesklubben är såsom rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på detta sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben, riksorganisationen för hundägare i Sverige.
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver klubbens egna stadgar gäller också SGVKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SvenskaKennelklubben .