RAS

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi.

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är alltså en handlingsplan för aveln inom en specifik ras.
SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.


Målen som formuleras ska vara realistiska och mätbara. Den övergripande målsättningen för all hundavel finns att läsa i SKK:s målparagraf och i Avelspolicyn

Detta är säkerligen den gemensamma intentionen för alla uppfödare, nämligen att de hundar vi föder upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Sedan måste det verkliga arbetet vara konkret och kanske mer pragmatiskt för att vi ska lyckas föra aveln åt rätt håll.

Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras.

Det är viktigt att det förs en diskussion och debatt inom rasen.
Det är inte bara uppfödare som bör komma till tals. Även hanhundsägare och valpköpare kan bidra med såväl kunskap som åsikter.
Klubbtidningen är ett viktigt forum, avelskonferenser ett annat.
Det ska understrykas hur angeläget det är att den rasspecifika avelsstrategin förankras hos medlemmarna, lämpligen på ett årsmöte.

För att kunna göra denna så nära verkligheten som möjligt behöver vi hjälp av DIG.
Ta några minuter och fyll i
Hälsoenkäten så har vi någonting att arbeta utifrån.
Det är viktigt för oss alla, hundägare, uppfödare och hundar att vi arbetar fram
en arbetsplan för vår ras, så att vi får behålla denna underbara hundras som den
glada, friska, sociala och vackra ras den är idag.

MH diagram