Svenska Schapendoes Klubben

Svenska Schapendoes Klubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben har b.l.a. till uppgift att:

- Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben - dess mål, organisation och arbetsformer
- Informera om rasen och dess användningsområden
- Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden
- Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer
- Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet
- Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
- Anordna utställningar
- Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv